After-School Clubs

L’escola oferta activitats que es van concretant d’acord amb les prioritats de l’alumnat i de les seves famílies. Jigsaw British School aposta per activitats relacionades amb el mar: vela, rem... I aquelles relacionades amb l’esport i les manifestacions artístiques.


Es procurarà que no interfereixin en les matèries o àrees curriculars.

 

Aquestes activitats han de caracteritzar-se per:

 

Coherència

Han de ser coherents amb els objectius de l’escola. S’organitzaran tenint en compte els principis metodològics, els temps, 
l’edat i els interessos de l’alumnat i de les seves famílies.


Complementació

Estan encaminades a complementar aspectes culturals i esportius, d’experimentació o d’altres que siguin susceptibles 
de poder ser desenvolupades fora de l’aula ordinària.


Qualitat

Han d’implicar un compromís de qualitat. La mateixa escola en farà un seguiment per garantir aquesta qualitat referida al disseny 
de l’activitat, a la formació del monitoratge i al control en el seu desenvolupament.