Idiomes

Com a escola britànica, la llengua vehicular del centre i de les classes serà l’anglès.

 

EYFS (0-5 ANYS)

Es dedicaran 2 sessions de música a la setmana per apropar als alumnes a la llengua, la cultura i la literatura catalana i castellana a través de contes, rondalles, cançons i festes populars. Durant aquesta primera etapa educativa, els objectius de cada àrea lingüística es proporcionaran a la reunió d’inici de curs.

També s’introdueix l’aprenentatge d’una quarta llengua (alemany) durant 2 sessions a la setmana.

 

A PARTIR DE KEY STAGE 1

A partir de Year 2, s’introdueix la Llengua i Literatura Catalana i la Lengua i Literatura Castellana com a assignatura i es vetllarà per a que els alumnes assoleixin les competències bàsiques especificades en el currículum corresponent a aquestes dues àrees, definides en el marc educatiu de la Generalitat de Catalunya.

Es continua amb l'aprenentatge d’alemany durant 2 sessions a la setmana.